مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی (IMPSC) - اخبار و اعلانات