مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی (IMPSC) - واژه نامه اختصاصی