مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی (IMPSC) - اهداف و چشم انداز